Sökning: "Magnus Borgsgård"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Magnus Borgsgård.

  1. 1. Studenters upplevda stress och dess samband med fysisk aktivitet : En enkätstudie på fysioterapeutstudenter vid Uppsala universitet

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

    Författare :Philip Basala; Magnus Borgsgård; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Background. Mental illness occurs among Swedish physiotherapy students. One symptom is increased stress. Research has shown that physical activity has a resistant effect. LÄS MER