Sökning: "Mahdi Mirza"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mahdi Mirza.

  1. 1. Al-Mahdi - Gestalt och budskap : En litteraturstudie jämförande sudanesisk Mahdi och indisk Mahdi inom islam

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

    Författare :Tariq Chohan; [2011]
    Nyckelord :Islam; Ahmadiyyat; Mirza Ghulam Ahmad; Mahdi; Muhammad Ahmad; Ansar; Mahdiyya;

    Sammanfattning : Followers of three world religions, Judaism, Christianity and Islam are waiting for the Messiah. Muslims are even waiting for aspiritual leader al-Mahdi. Two different persons claimed the title of al-Mahdi, at the end of the nineteenth century. LÄS MER