Sökning: "Isabelle Claesson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Isabelle Claesson.

  1. 1. ”Ett snett öga” - Hur den mediala bilden påverkar ungdomar och ungdomsarbete i Bergsjön.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Karin Claesson; Isabelle Sandberg; [2012-07-02]
    Nyckelord :Bergsjön; förort; media; ungdomar; ungdomsarbete;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur mediebilden av Bergsjön, en stadsdel i Göteborg, ser ut och hur den påverkar ungdomar och ungdomsarbetet i stadsdelen. Studien innefattar två typer av insamlat material, en artikelempiri och en intervjuempiri. LÄS MER