Sökning: "Maja Berlin Eklund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maja Berlin Eklund.

  1. 1. ”Vilken inre styrka du har, du är verkligen en överlevare” : En kvalitativ studie om vilken roll stigmatisering har för socialt arbete med personer som säljer sex mot ersättning och/eller är utsatta för människohandel för sexuella ändamål

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Hanna Nilsson; Maja Berlin Eklund; [2019]
    Nyckelord :sex trafficking; selling sex; stigma; empowerment; social work; Social Sciences;

    Sammanfattning : This study aims to examine social work with people that have experience from selling sex and/or sex trafficking, to show the impact of stigma in social work. The analysis is qualitative and based on semi-structured interviews with six people with experience from social work with this group. LÄS MER