Sökning: "Maja Wallner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maja Wallner.

  1. 1. Fast fashion vs hållbar konsumtion - gapet mellan uttryck och agerande

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Maja Wallner; Linnéa Englund; [2021]
    Nyckelord :Hållbarhet; Fast fashion; The attitude-behaviour green gap; Hållbar konsumtion; Social Sciences;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka de främsta faktorerna till varför unga svenska kvinnor konsumerar fast fashion i en tid präglad av ett fokus på hållbarhet. Motsättningarna mellan köpintentionerna och dagens hållbarhetsfokus skapar ett gap mellan konsumenternas agerande och uttryck vilket undersöks genom åtta faktorer för att utse den mest betydande. LÄS MER