Sökning: "Michelle Gärdin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Michelle Gärdin.

  1. 1. KONSTRUKTIONER AV FÖRÄLDRASKAP - En diskursanalys av två förarbeten till lagstiftning

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

    Författare :Michelle Gärdin; [2018-12-07]
    Nyckelord :Föräldraskap; kön; genus; sexualitet; heteronormativitet;

    Sammanfattning : Syfte:Syftet med uppsatsen är att undersöka hur föräldraskap konstrueras diskursivt i två förarbeten som leder fram till lagstiftning.Teori:Studien tar utgångspunkt i en poststrukturalistisk ansats. Som både teori och metod har diskursteori används med utgångspunkt i begreppen: artikulation, subjektivitet och antagonism. LÄS MER