Sökning: "Michelle Jansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Michelle Jansson.

  1. 1. I Rikets Intresse - En analys av riksintressets skydd för rennäringen vid beslut om bearbetningskoncession

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Michelle Jansson; [2019-06-11]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : 3 kap. 5 § 2 st. miljöbalken stadgar ett riksintresse för rennäringen. Bestämmelsen ska ge rennäringen ett skydd mot verksamheter som kan komma att försvåra rennäringens bedrivande påtagligt. LÄS MER