Sökning: "Monika Crnoja"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Monika Crnoja.

  1. 1. Tillfälliga föräldrar : - En studie om familjehemsföräldrars resonemang kring placerade barns anknytning

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

    Författare :Sara Hart; Monika Crnoja; [2014]
    Nyckelord :foster care; foster children; attachment; secure base; familjehem; familjehemsplacering; anknytning; trygg bas;

    Sammanfattning : Studien har syftat till att få en förståelse för familjehemsföräldrars perspektiv på anknytning och vad de menar att det finns för svårigheter och möjligheter gällande anknytning för barn som placeras i familjehem. Studien berör även hur relationen mellan barn och familjehemsförälder förändras över tid och hur samspel mellan barn och familjehemsföräldrar, barn och de biologiska föräldrarna och barnets tidigare erfarenheter kan påverka anknytningen. LÄS MER