Sökning: "Nadja Lindström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nadja Lindström.

  1. 1. Komplexiteten i samverkansarbetet mellan förskollärare och vårdnadshavare då “barn väcker funderingar” : En kvalitativ studie om samverkans betydelse i förskolan

    M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

    Författare :Nadja Lindström; Evelina Åhman; [2021]
    Nyckelord :Samverkan; vårdnadshavare; dokumentation; barn som väcker funderingar; specialpedagogik; förskola.;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att är att bidra med kunskap om hur förskollärare samverkar med vårdnadshavare kring de barn som väcker funderingar. Vi har i studien använt oss av kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER