Sökning: "Oskar Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Oskar Persson.

 1. 1. "Majority of the minority" - Om stämmojävets ändamålsenlighet som minoritetsskyddsregel i den svenska bolagsrätten.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oskar Persson; [2019-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En av de viktigaste grunderna i aktiebolagets funktionssätt är att en aktieägare är fri att främja sina egna intressen. Detta utgör i mångt och mycket själva anledningen till varför en aktieägare aktivt intresserar sig i ett bolags verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Cykelbanan i fokus vid arbetspendling : en undersökning om konsekvenser i stadsbilden vid huvudnätsstandard

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Oskar Persson; [2018]
  Nyckelord :Alingsås; cykelplanering; cyklism; cykelbanor; konsekvenser i landskapet; stadsplanering;

  Sammanfattning : Cykelplanering ställs inför stora utmaningar i dagens samhälle. Bara genom att cykla korta sträckor i svenska städer upplever jag brister i cykelinfrastrukturen. I detta arbete undersöker jag vilka konsekvenser i stadsbilden det skulle bli om policydokuments krav på cykelbanor appliceras i fysisk struktur. LÄS MER

 3. 3. Russia, a promising market that has been overlooked? :

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Oskar Persson; Emil Redéen; [2018]
  Nyckelord :Internationalization; Sweden; Russia; SME; entry mode; barriers culture; networks;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to provide an understanding of how Swedish SMEs internationalize towards Russia and the barriers, challenges, and opportunities they encounter. In order to conduct this research, relevant aspects regarding the theme have been identified and analyzed. LÄS MER

 4. 4. Biomedicinsk probleminramning, hemuppgifter och utfall av psykologisk smärtbehandling

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sophie Bailleul Persson; Oskar Sund; [2017]
  Nyckelord :biomedical problem frame; homework compliance; persistent pain; secondary preventive treatment; biomedicinsk probleminramning; hemuppgiftsgenomförande; långvarig smärta; sekundärpreventiv behandling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. IT outsourcing i offentliga organisationer : Identifiering av kritiska framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Oskar Persson; [2017]
  Nyckelord :IT outsourcing; Offentlig-privat partnerskap; kritiska framgångsfaktorer; Offentlig sektor;

  Sammanfattning : Idag är IT en grundförutsättning för att företag och organisationer ska kunna behålla och utveckla sin verksamhet och sina affärer. Om en verksamhet av någon anledning inte har kompetensen, resurserna eller viljan att fokusera på IT kan dessa verksamheter istället välja att outsourca dessa aktiviteter på en extern leverantör. LÄS MER