Sökning: "Phrai"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Phrai.

  1. 1. Naturgummits betydelse som försörjningsstrategi : En fältstudie om försörjningsstrategier och naturgummiproduktion på hushållsnivå i Nordöstra Thailand

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

    Författare :Hanna Westlund; [2014]
    Nyckelord :jordbruk; naturgummi; försörjningsstrategi; hushåll; Phrai;

    Sammanfattning : .... LÄS MER