Sökning: "Radikal hållbarhetsomställning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Radikal hållbarhetsomställning.

  1. 1. Den radikala hållbarhetsomställningens påverkan på affärsmodellen inom järn- och stålindustrin : En fallstudie om de primära möjligheterna och utmaningarna vid framställningen av fossilfritt stål

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

    Författare :Jakob Ådén; Petter Alraek Kågström; [2022]
    Nyckelord :Radikal hållbarhetsomställning; Fossilfri stålproduktion; ESG; Agenda 2030; Hållbarhet;

    Sammanfattning : Att ställa om en affärsverksamhet i en så omfattande utsträckning att den rådande produktionstekniken och kompetensen till stor utsträckning blir obrukbar innebär enorma utmaningar och förknippas med stor osäkerhet relativt inkrementella omställningar. Tidigare studier visar att inkrementella hållbarhetsomställningar har potentialen att förbättra hållbarheten i samhället definierat i Agenda 2030-termer, samtidigt som bolaget som implementerar omställningen har goda möjligheter att uppnå ökad lönsamhet. LÄS MER