Sökning: "Rebecka Garpenskog"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecka Garpenskog.

  1. 1. Kompetensbehov vid affärsavslut : En kvalitativ studie om affärsavslut mellan inköpande företag och dess mindre leverantörer

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Natalie Stevendal; Rebecka Garpenskog; [2018]
    Nyckelord :Kompetens; affärsavslut; relationer; inköpande företag; den avslutande processen; inköpande företag; välvårdat avslut;

    Sammanfattning : Kompetens, vid avslutandet av affärsrelationer, anses vara en viktig del för ett företags framtid. I denna uppsats undersöker vi om det finns ett kompetensbehov då inköpande företag avslutar relationer med dess mindre leverantörer. LÄS MER