Sökning: "Rune Jessen Brand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rune Jessen Brand.

  1. 1. Lean och medarbetarskap: En korrelationsstudie

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Roger Andreas Larsson; Rune Jessen Brand; [2012]
    Nyckelord :lean; medarbetarskap; samband; Skånes Universitetssjukhus; Social Sciences;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om det finns något samband mellan lean och medarbetarskap. Studien genomfördes på tre avdelningar på Skånes Universitetssjukhus i Lund. LÄS MER