Sökning: "Sara Nordlöf"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sara Nordlöf.

 1. 1. Aktiv transport till arbetet? En explorativ studie om betydelsefulla faktorer vid val av transportmedel i samband med en hälsopromotiv intervention

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Emma Carlson; Sara Nordlöf; Annika Rosenqvist; [2019-08-14]
  Nyckelord :aktiv transport; attityder; hälsopromotiv intervention; social påverkan; hälsa;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotion inriktning idrottsvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Beatrix AlgurénExaminator: Hillevi PrellAntal sidor: 44 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt2019.... LÄS MER

 2. 2. Vilka är förskollärares uppfattningar ombarn som utmanar? : En kvalitativ studie med förskollärares uppfattningar i fokus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sara Rosenqvist; Julia Nordlöf; [2018]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; förhållningssätt; lek; miljö; språk; utmanande barn;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta del av och beskriva åtta verksamma förskollärares uppfattningar somkom till uttryck gällande barn som utmanar i leken. Studien genomfördes med en kvalitativutgångspunkt där semistrukturerade intervjuer låg till grund. LÄS MER