Sökning: "Sibel Eskander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sibel Eskander.

  1. 1. Skolkuratorers handlingsutrymme och erfarenhet av psykisk ohälsa bland gymnasieelever : En kvalitativ studie om skolkuratorers handlingsutrymme i gymnasieskolan samt deras syn på konsekvenserna som ungdomar erhåller av psykisk ohälsa

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

    Författare :Sibel Eskander; Mirna Habeeb; [2022]
    Nyckelord :Mental illness; mental illness among young people; the curator s room for maneuver; consequences of mental illness among young people; Psykisk ohälsa; psykisk ohälsa bland unga; skolkuratorers handlingsutrymme; konsekvenser av psykisk ohälsa bland ungdomar;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka och bidra med ökad kunskap om skolkuratorers erfarenhet av deras arbete och möte med gymnasieelever i åldrarna 15–19 år som lider av psykisk ohälsa.. LÄS MER