Sökning: "Sophia El Agha Kasbah"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sophia El Agha Kasbah.

  1. 1. Att leva i ett särskilt utsatt område - en möjlighet för välbefinnandet? : En studie om unga kvinnors syn på faktorer till välbefinnande och självskattad känsla av sammanhang.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

    Författare :Sophia El Agha Kasbah; Christian Åberg; [2020]
    Nyckelord :SOC; socioeconomically vulnerable area; young women; wellbeing; KASAM; särskilt utsatta områden; unga kvinnor; välbefinnande;

    Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka unga kvinnors syn på faktorer till välbefinnande och jämföra synen med självskattad KASAM. Åtta unga kvinnor från ett särskilt utsatt område deltog i kvalitativa intervjuer och svarade på ett KASAM-13 frågeformulär. Empirin från dessa analyserades utifrån teorierna salutogenes och systemteori. LÄS MER