Sökning: "Susanna Wahlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Susanna Wahlund.

  1. 1. Interaktion och integration : Relationer i en dropshippingkontext

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Jessica Karlsson; Susanna Wahlund; [2018]
    Nyckelord :Dropshipping; logistik; interorganisatoriska relationer; interaktion; integration; konflikt; förhandlingsstyrka;

    Sammanfattning : Two of the strongest mechanisms behind the extensive structural change in trade are the rapid growth of digitalization and e-commerce. New opportunities have changed the purchasing behavior as well as the trading structures. LÄS MER