Sökning: "Swedish taxation law"

Visar resultat 1 - 5 av 269 uppsatser innehållade orden Swedish taxation law.

 1. 1. Korrigering av gränsöverskridande transaktioner - Om korrigeringsregelns restriktiva inverkan på etableringsfriheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Andreas Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :Korrigeringsregeln; transfer pricing; etableringsfrihet; ekonomisk intressegemenskap; internprissättning; proportionalitet; proportionalitetsprincipen; inkomstskattelagen; fördraget om europeiska unionens funktionssätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Among other rules, the income tax law statues the correction rule. The correction rule is an implementation of the arm’s length principle prescribed by the OECD transfer pricing guidelines. LÄS MER

 2. 2. Koncernintern resultatutjämning och värdeöverföringar – En studie om kravet på värdeöverföring vid koncernbidrag i förhållande till skattemässig neutralitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anton Eckerbom; [2020]
  Nyckelord :skatterätt; associationsrätt; värdeöverföring; koncernintern resultatutjämning; koncernbidrag; tax equalization; group contribution; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I svensk skatterätt beskattas varje aktiebolag var för sig enligt principen om det enskilda skattesubjektet. Det finns emellertid undantag till denna huvudregel, för att tillmötesgå skattemässig neutralitet för koncerner. Koncernbidragsreglerna i 35 kap. LÄS MER

 3. 3. Har Sverige ett konkurrenskraftigt bolagsskattesystem? - En komparativ studie i ljuset av koncernbeskattning och ränteavdrag efter implementeringen av Anti-Tax Avoidance Directive

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emelie Anderzén; [2020]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Previously Sweden has had a generous consolidation system for groups with large deduction possibilities. However, the possibility of interest deductions, among other things, has increasingly been limited due to more important societal interests, such as preventing tax evasion and tax avoidance practices. LÄS MER

 4. 4. Kvalificerade andelar i fastighetsförvaltande fåmansföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emily Strömbeck; [2020]
  Nyckelord :skatterätt; fåmansföretag; fastighetsförvaltning.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Dagens regler om beskattning av fåmansföretag härstammar från 1990 års skattereform. För att undvika att ägare till fåmansföretag avstod från att ta ut lön och istället tillgodogjorde sig upparbetad ersättning genom utdelning eller realisationsvinst infördes speciella skatteregler. LÄS MER

 5. 5. Skatteflykt : Lag och direktiv ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :David Larsson; [2020]
  Nyckelord :Skatteflykt; Skatteflyktslagen; Skatteflyktsdirektiv;

  Sammanfattning : In order for the public sector within a nation to function properly, there is a dependence on taxes to finance it; however, taxpayers often want to pay the least amount of tax required. An issue arises where, on the one hand, the public sector needs taxes and in contrast, the state cannot collect taxes without having the legal mandate to do so. LÄS MER