Sökning: "Tania Rolandsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tania Rolandsson.

  1. 1. ”Mer synlig som ledare för alla” - En kvalitativ studie om hur ledarskapet påverkas i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Paulina Zayer; Tania Rolandsson; [2019-09-03]
    Nyckelord :Aktivitetsbaserade kontor; ABW; cellkontor; ledarskap och förändringsarbete;

    Sammanfattning : The aim of the current study was to examine how an organisation implemented a move from traditional cell offices to an Activity Based Working (ABW) office, and how leadership was affected by this change. Our intention was to examine the different types of support that leaders received from their organisation during the change. LÄS MER