Sökning: "Thaddeus Elogu"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Thaddeus Elogu.

  1. 1. Icketext bundna NO hemuppgifter

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Thaddeus Elogu; [2006]
    Nyckelord :hemspråk; hemuppgift; invandrarelever; föräldrar; modersmål halvspråkighet; tvåspråkighet; NO-experiment;

    Sammanfattning : Examensarbetet undersökte i första hand vilket intresse invandrarelever visar för icketext bundna NO hemuppgifter. Ett annat syfte var att undersöka hur föräldrarna upplevde det att hjälpa sina barn att göra hemuppgifter och vad klassläraren tyckte om detta arbetssätt. LÄS MER