Sökning: "Tommy Keränen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tommy Keränen.

  1. 1. Elkvalitetsanalys av VBG Groups maskinhall

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap

    Författare :Tommy Keränen; Jakob Magnusson; [2010]
    Nyckelord :Elkvalitet; elkvalitetsanalys; analys; maskinhall; mätningar; examensarbete;

    Sammanfattning : Examensarbetet har utförts på uppdrag av NEA Gruppen och är en elkvalitetsanalys av VBG Groups maskinhall. Målet med analysen var att uppvisa elkvaliteten i maskinhallen. Perfekt elkvalitet kan definieras som total frånvaro av elektriska störningar. LÄS MER