Sökning: "Translation task"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden Translation task.

 1. 1. A Comparative Study of the Quality between Formality Style Transfer of Sentences in Swedish and English, leveraging the BERT model

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Maria Lindblad; [2021]
  Nyckelord :Formality Style Transfer; BERT; Natural Language Generation; Swedish Language Models; GYAFC; Encoder-Decoder Models; Överföring av formalitetsstil; BERT; Generering av naturligt språk; Svenska språkmodeller; GYAFC; Kodnings-avkodningsmodeller;

  Sammanfattning : Formality Style Transfer (FST) is the task of automatically transforming a piece of text from one level of formality to another. Previous research has investigated different methods of performing FST on text in English, but at the time of this project there were to the author’s knowledge no previous studies analysing the quality of FST on text in Swedish. LÄS MER

 2. 2. Att flyta på ytan eller dyka till djupet : En studie om läsarter, lässtrategier och instuderingsfrågors inflytande påelevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Anna Vallin; [2021]
  Nyckelord :didactics; intervention study; Upper Secondary School; reading strategies; Swedish; the design of study questions; surface understanding; deep understanding; surface reading; deep reading; didaktik; djup förståelse; djup läsförståelse; gymnasium; interventionsstudie; lässtrategi; svenska som ämne; textfrågors utformning; ytlig förståelse; ytlig läsförståelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att som elev läsa och tillgodogöra sig en läst text beskrivs som antingen ytlig läsningeller djup läsning. Ytlig läsning beskrivs innebära ytlig förståelse och att läsningen där stannarvid textens sakinnehåll och vid detaljer. LÄS MER

 3. 3. Effekten av textaugmenteringsstrategier på träffsäkerhet, F1-värde och viktat F1-värde

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Jonatan Svedberg; George Shmas; [2021]
  Nyckelord :Text data augmentation; noise injection; synonym swap; back translation; RASA NLU; F1-score; Textdataaugmentering; brusinjektion; synonymutbyte; tillbakaöversättning; RASA NLU; F1-värde;

  Sammanfattning : Att utveckla en sofistikerad chatbotlösning kräver stora mängder textdata för att kunna anpassalösningen till en specifik domän. Att manuellt skapa en komplett uppsättning textdata, specialanpassat för den givna domänen och innehållandes ett stort antal varierande meningar som en människa kan tänkas yttra, är ett enormt tidskrävande arbete. LÄS MER

 4. 4. What the BERT? : Fine-tuning KB-BERT for Question Classification

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jonatan Cervall; [2021]
  Nyckelord :BERT; KB-BERT; Question Classification; TREC; Li and Roth Taxonomy; BERT; KB-BERT; Frågeklassificering; TREC; Li och Roth Taxonomi;

  Sammanfattning : This work explores the capabilities of KB-BERT on the downstream task of Question Classification. The TREC data set for Question Classification with the Li and Roth taxonomy was translated to Swedish, by manually correcting the output of Google’s Neural Machine Translation. 500 new data points were added. LÄS MER

 5. 5. Improving Transformer-Based Molecular Optimization Using Reinforcement Learning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :PoChun Chang; [2021]
  Nyckelord :molecular optimization; transformer; nlp; natural language processing; ai; drug discovery; machine learning; deep learning;

  Sammanfattning : By formulating the task of property-based molecular optimization into a neural machine translation problem, researchers have been able to apply the Transformer model from the field of natural language processing to generate molecules with desirable properties by making a small modification to a given starting molecule. These results verify the capability of Transformer models in capturing the connection between properties and structural changes in molecular pairs. LÄS MER