Sökning: "Valutahandel"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Valutahandel.

 1. 1. Automated Triangular Arbitrage: : A Trading Algorithm for Foreign Exchange on a Cryptocurrency Market

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sanghyun Bai; Fred Robinson; [2019]
  Nyckelord :blockchain; cryptocurrency; arbitrage; foreign exchange; trading algorithm; optimization; java;

  Sammanfattning : This project uses software development to investigate the link between software and finance. The focus of the work is developing and implementing a trading algorithm which seeks to make profit by making trades based on arbitrage opportunities between currencies. LÄS MER

 2. 2. En studie i kommunikationsprotokoll inom valutahandel

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sandra Stål; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett kommunikationsprotokoll är en specifikation på hur kommunikation mellan två eller fler parter fungerar. Det kan specificera vilken typ av koppling parterna har till varandra, vilken sorts data som kan skickas, hur det datat skall formateras med mera. LÄS MER

 3. 3. Zero-Inflated Hidden Markov Models and Optimal Trading Strategies in High-Frequency Foreign Exchange Trading

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Joel Berhane; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The properties of high-frequency foreign exchange markets and how well they can be modeled using Hidden Markov Models will be studied in this thesis. Specifically, a Zero-inflated Poisson HMM will be implemented and evaluated for high-frequency price data for the EURSEK exchange rate. LÄS MER

 4. 4. Automatiserad Valutahandel - En kvantifierad teknisk approach

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Johan Silfverswärd; Alexander Lindén; [2015]
  Nyckelord :Teknisk Analys; Valutamarknad; Effektiva Marknadshypotesen; Random Walk; Behavioral Finance; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studien använder sig av en kvantitativ metod, där 18 handelsstrategier har tagits fram och testats på en tioårig tidsperiod på tre olika valutapar. Studien ämnar förstärka eller falsifiera den effektiva marknadshypotesen och genomförs således enligt en hypotetisk-deduktiv metod. LÄS MER

 5. 5. Valuta och internationellt bistånd : Svenska biståndsorganisationers hantering av valutaköp och valutarisk

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Eric Backlund; Jonathan Sörensson; [2015]
  Nyckelord :currency; foreign; trade; FX; aid; NGOs; NGO; non governmental organizations; organizations; risk; humanitarian; international; management; options; forwards; swap; USD; EUR; exposure; transaction; translation; effective; efficient; bistånd; NGOs; NGO; biståndsorganisationer; hjälporganisationer; humanitära organisationer; biståndsmedel; valuta; valutahandel; valutakurser; valutarisk; risk; riskhantering; valutaköp; transaktionsexponering; translationsexponering; hård valuta; exotisk valuta; valutaförlust; valutahantering; valutariskhantering; svenska biståndsorganisationer; SIDA; ramorganisationer; ramavtal; avtal om rambidrag; optioner; terminer; valutaoptioner; valutaterminer; NDF; förlustfinansiering; intern riskreducering; ekonomisk; effektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Biståndsorganisationer (NGOs) är verksamma i hela världen och exponeras följaktligen mot valutarisk. Organisationerna hanterar biståndsmedel i så väl vanliga som ovanliga valutor när de på olika sätt finansierar lokala samarbetspartners. LÄS MER