Sökning: "Vanesa Lunde"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vanesa Lunde.

  1. 1. NPF-mödrars livsvärld. Om känslor kring diagnostisering och bemötande

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Vanesa Lunde; [2023-03-22]
    Nyckelord :NPF; ADHD; autism; mödrar;

    Sammanfattning : Syfte: Den här studiens syfte är att belysa och problematisera motsättningarna mellan samhällets förväntan på barns utveckling och NPF-mödrars känsla av osäkerhet och otillräcklighet, som byggs upp i mötet med omgivningens krav. Genom detta ämnar studien ge förslag till förbättringar gällande bemötande från vård och skola gentemot föräldrar, samt andra övergripande förbättringar i samhället för att minska den snäva syn på normalitet som råder. LÄS MER