Sökning: "Vasilios Bartziokas"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vasilios Bartziokas.

  1. 1. VEM I HELA VÄRLDEN KAN MAN LITA PÅ? - En kvalitativ studie om medieförtroende med fokus på unga vuxnas förtroende för avsändare

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Vasilios Bartziokas; Markus Dalström; Tim Vikman; [2018-09-12]
    Nyckelord :Förtroende; Media priming; medier; avsändare;

    Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilken roll avsändare spelar för unga vuxnas förtroendeför traditionella medier.Teori: Media Priming, Fientliga medier-effektenMetod: Kvalitativa fokusgruppsintervjuerMaterial: 3 stycken fokusgrupper med sammanlagt femton deltagareResultat: Resultatet visar att avsändare är av stor vikt för unga vuxnas medieförtroende. LÄS MER