Sökning: "agaförbudet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet agaförbudet.

  1. 1. Aga, disciplin och fostran i den svenska folkskolan 1945-1959. : En studie om 1947 års skoldisciplinutredning, Skolöverstyrelsens direktiv i fostrans- och disciplinfrågor samt hanteringen av frågan om skolagan i Tunabygdens lärarklubb.

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

    Författare :Sakari Löppönen; [2009]
    Nyckelord :Skolaga; disciplinutredning; lärarklubb; Skolöverstyrelsen;

    Sammanfattning : Denna historieuppsats (15hp) handlar om aga- och skoldisciplinsfrågorna i den svenska folkskolan. Undersökningens syfte är att granska hur disciplinsfrågorna i folkskolan hanterades före och efter agaförbudet på både nationell och lokal nivå. LÄS MER