Sökning: "anställda som äger aktier"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden anställda som äger aktier.

 1. 1. "Naken in - naken ut" i fåmansaktiebolag

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Elin Ronvall; [2018]
  Nyckelord :naked in naked out; naken in naken ut; aktiebolagsrätt; associationsrätt; aktieägaravtal; aktier; anställda som äger aktier; värderingsprincip; överlåtelsebegränsningar; personklausuler;

  Sammanfattning : “Naken in - naken ut” är en värderingsprincip som föreskrivs i aktieägaravtal. “Naken in - naken ut” används för att kvalificerade anställda i bolaget ska kunna förvärva aktier och bli delägare i bolaget till ett mycket litet belopp, samtidigt som avyttringen av aktierna sedan sker till samma belopp som förvärvet skedde för. LÄS MER

 2. 2. Incitamentsprogram : En studie av trender och aktieägares önskemål

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Niclas Borén; Kristoffer Nordström; [2008]
  Nyckelord :incitamentsprogram; trender; aktierelaterade; aktiesparprogram; prestationskrav; syntetiska aktier;

  Sammanfattning : Under våren är det högsäsong för bolagsstämmor och incitamentsprogram till ledandebefattningshavare tros återigen komma att diskuteras livligt. Organisationen Aktiespararnapåpekade tidigare under våren att en nyhet i år är syntetiska aktier som incitament och denämner även så kallade aktiesparprogram som ett relativt nytt fenomen. LÄS MER

 3. 3. Riktade emissioner- En studie av företrädesrätten till nya aktier och avvikelser från denna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linda Siljedahl; [2001]
  Nyckelord :Associationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enligt svensk aktiebolagsrätt har aktieägarna en principiell företrädesrätt att delta i en emission, förutom vid apportemission, men sedan 1973 är det möjligt att göra avsteg från denna företrädesrätt och istället låta andra än aktieägarna delta i emissionen. Det talas då om riktad emission. LÄS MER