Sökning: "asymptomatic bacteriuria"

Hittade 1 uppsats innehållade orden asymptomatic bacteriuria.

  1. 1. Induction of interferon beta in human kidney epithelial cells by virulent and non-virulent strains of Escherichia coli

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Martin Hambitzer; [2016]
    Nyckelord :acute pyelonephritis; asymptomatic bacteriuria; interferon beta; confocal microscopy; A498 cells; CFT073; E. coli 83972;

    Sammanfattning : Urinvägsinfektioner (UVI) är ett vanligt hälsoproblem som drabbar miljontals människor. Den allvarligaste formen, akut pyelonefrit (APN) kan ge svåra komplikationer. Urinvägspatogena Escherichia coli (UPEC) som orsakar APN uttrycker P fimbrier som specifikt binder till glykosphingolipider på ytan av uroepitelceller. LÄS MER