Sökning: "ekvationer"

Visar resultat 1 - 5 av 274 uppsatser innehållade ordet ekvationer.

 1. 1. "Alla kan lära sig ekvationslösning" : En kvalitativ studie om lärares undervisningsmetoder i ekvationslösning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Embla Notelius Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Algebra; ekvationslösning; elevlösningar; lärare; missuppfattningar; ekvationslösningsmetoder; undervisning.;

  Sammanfattning : Ekvationslösning är ett matematiskt område som upplevs problematiskt för många elever. För ett godkänt betyg i matematik i både årskurs 9 samt matematik 1 krävs att eleverna kan lösa grundläggande ekvationer. Att många elever upplever området problematisk är således bekymmersamt. LÄS MER

 2. 2. Likhetstecknet – något som blir eller är lika mycket som? : En kvalitativ studie om lärares syn på operationell respektive relationell förståelse av likhetstecknet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Cissi Halimi; Irena Jovanovic; [2022]
  Nyckelord :equal sign; introduction; operational understanding; relational understanding; variation theory; likhetstecken; introduktion; operationell förståelse; relationell förståelse; variationsteorin;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur eleverna introduceras till likhetstecknet och vilka svårigheter som ligger till grund för att eleverna brister i sin förståelse kring likhetstecknet. Studien utgår från två forskningsfrågor. I studien används en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Elever i mellanstadiets svårigheter i algebra : Variationens påverkan på elevers utveckling inom algebraiska ekvationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Nathalie Axelsson; [2022]
  Nyckelord :Algebra; variabel; ekvation; variationsteori; årskurs 6;

  Sammanfattning : Denna studie granskar algebraiska ekvationer i årskurs 6. Dessutom undersöks hur en variation kan påverka elevernas framgångar i algebra utifrån variationsteorin. Studien har inspirerats av en Learning study. Studiens syfte är att kartlägga elever i årskurs 6 svårigheter inom algebraiska ekvationer genom en deltagande observation. LÄS MER

 4. 4. Numerisk modellering av tvåfasströmning och syretransport i bubbelkolumner : Metodutveckling för att förutsäga syretransportshastigheten i rent vatten och surfaktantlösningar

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Fredrik Andersson; [2022]
  Nyckelord :Bubbelströmning; bottenluftning; syresättning; surfaktanter; computational fluid dynamics;

  Sammanfattning : I samband med det globala samhällets ökande populationsmängd och ekonomiska utveckling ökar färskvattenkonsumtionen och mängden avloppsvatten som produceras. Avloppsvatten behöver renas innan det släpps ut för att inte påverka miljön negativt. LÄS MER

 5. 5. Vägen till förståelse för likhetstecknet : En läromedelsgranskning av likhetstecknets betydelse och dess koppling till pre-algebra i årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Zanna Rautio; Linnéa Slättberg; Ellen Strömblad; [2022]
  Nyckelord :likhetstecknet; operationell förståelse; relationell förståelse; pre-algebra; ekvationer;

  Sammanfattning : Det här är en läromedelsgranskning som har syftet att granska hur tre olika matematikläromedel i årskurs 1 behandlar likhetstecknets innebörd och dess koppling till pre-algebra. Tidigare forskning visar att många elever har svårigheter inom just detta område. LÄS MER