Sökning: "elittränare och hälsa"

Hittade 1 uppsats innehållade orden elittränare och hälsa.

  1. 1. Att bli och vara elittränare : En kvalitativ studie om elittränarnas syn och uppfattningar om hur man är en bra elittränare

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

    Författare :Fredriksson Pernilla; [2016]
    Nyckelord :Coach; leadership; elite; success; personality and characteristics; Tränare; ledarskap; elit; framgång; personlighet och egenskaper;

    Sammanfattning : Det finns olika definitioner av vad en ledare är, vad som är bra ledarskap och det finns en mängd olika ledarskapstyper. En ledare för ett lag är någon som oftast i huvudsak har ansvar att planera träningen. Idag ställs det högre krav på tränare och det krävs mer planering för att nå goda resultat på hög nivå. LÄS MER