Sökning: "ennie boberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden ennie boberg.

  1. 1. Erfarenhetskrav i platsannonser för personalvetare

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

    Författare :Ennie Boberg; [2020]
    Nyckelord :Kompetens; krav; kvalifikationer; offentlig sektor; privat sektor;

    Sammanfattning : Det finns en frustration över de höga erfarenhetskraven som ställs i platsannonser för personalvetare. Dagens platsannonser är mer komplexa och innehåller fler krav än vad de gjort tidigare. LÄS MER