Sökning: "fördelar och nackdelar med tv-reklam"

Hittade 1 uppsats innehållade orden fördelar och nackdelar med tv-reklam.

  1. 1. TV-reklamens utveckling i en föränderlig tid : En studie i hur digitaliseringen i form av sociala medier och streaming har påverkat TV-reklamens betydelse

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

    Författare :Donika Morina; Sabina Nilsson; [2017]
    Nyckelord :Advertising; TV; Social Media; Streaming; Consumer Perspective; Reklam; TV; Sociala Medier; Streaming; Konsumentperspektiv;

    Sammanfattning : Forskningsfråga och syften Studiens forskningsfråga är följande:   Hur har reklam på sociala medier och på streamingsajter förändrat den traditionella TV-reklamens betydelse ur ett kundperspektiv?   Utifrån forskningsfrågan har studiens tre delsyften utformats, vilka är att: undersöka TV-reklamens relevans idag, analysera och klargöra fördelar och nackdelar med TV-reklam jämfört med reklam på sociala medier och streamingsajter, redogöra för hur streamings utveckling påverkat konsumenternas TV-tittande. Metod Studien har en kvalitativ forskningsmetod som grund. LÄS MER