Sökning: "fairway dues"

Hittade 1 uppsats innehållade orden fairway dues.

  1. 1. De svenska farledsavgifterna : och deras miljöstyrande effekt på svenska oljetankfartyg i kustfart

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

    Författare :Emil Gunér; Fabian Ekström; [2020]
    Nyckelord :fairway dues; tanker vessel; incentive; environmental control; Farledsavgifter; tankfartyg; miljöstyrning; incitament;

    Sammanfattning : Det nuvarande farledsavgifterna infördes 2018, det uppstod sedermera en debatt angående den nya modellen, dess utformning och vilka ekonomiska och miljömässiga incitament den ger upphov till. I syfte att utröna vilka förändringar i miljöstyrning tanksjöfarten erhållit, genomfördes en fallstudie som utgår ifrån ett antal modellfartyg som representerar ett genomsnitt av den svenska tankfartygsflottan. LÄS MER