Sökning: "fatigue in welfare ockupations"

Hittade 1 uppsats innehållade orden fatigue in welfare ockupations.

  1. 1. Personalens strategier för att hantera riskerna med trötthet inom den sociala vård- och omsorgsbranschen

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Farida Saifeeva; [2019]
    Nyckelord :fatigue risk management; fatigue proofing strategies; fatigue in welfare ockupations; strategier mot trötthet; risker vid trötthet; trötthetshantering; trötthet i vård-och omsorg;

    Sammanfattning : Trötthet är en av de vanligaste orsakerna för en hög sjukskrivning och jobbfrånvaro inom vård - och omsorgsbranschen (Arbetsmiljöverket, 2018). Enligt forskning är extrem trötthet (fatigue) också en faktor för en högre olycksrisk i arbetet. LÄS MER