Sökning: "fjärrstyrda fartyg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden fjärrstyrda fartyg.

  1. 1. Transformation till smarta fartyg : Hur ska smarta fartyg förvaltas, implementeras och underhållas under dess livscykel? Vad innebär det digitala transformationen organisatoriskt?

    Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

    Författare :Victoria Njie; Rick Olsson; [2021-11-24]
    Nyckelord :Digital transformation; Autonoma fartyg; fjärrstyrda fartyg; Management; Förändringsledning; Kompetensutveckling; Digitalisering av sjöfarten;

    Sammanfattning : The research area in the study includes autonomous and remote-controlled vessels with or without seafarers, where the vessels are controlled without or to a certain extent at a Remote-Control Center (RCC). In the study context, these are referred to as "autonomous vessels". LÄS MER