Sökning: "hager ahmed atta"

Hittade 1 uppsats innehållade orden hager ahmed atta.

  1. 1. Hållbarhetsredovisning : En studie om sambandet mellan den statliga lagregleringen och praxis

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

    Författare :Jasmin Appasi; Hager Ahmed Atta; [2010]
    Nyckelord :global reporting initiative; hållbarhetsredovisning; lagreglering;

    Sammanfattning : Ordet hållbarhetsredovisning härstammar från begreppet hållbar utveckling som per definition innebär att ”tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Idag upprättar flera företag så kallade hållbarhetsredovisningar där de tar ställning till sitt sociala, ekonomiska och miljömässiga ansvar. LÄS MER