Sökning: "intentional news avoidance"

Hittade 1 uppsats innehållade orden intentional news avoidance.

  1. 1. Can generalised trust in news media change media exposure patterns?

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

    Författare :Grėtė Kaulinytė; [2020-10-12]
    Nyckelord :Trust in news media; media trust; media exposure; media exposure; intentional news avoidance; intentional news avoidance; online or social media; alternative political media; attitude-consistent media; counter-attitudinal media;

    Sammanfattning : The question of how trust in news media relates to news media exposure patterns attracts considerable attention from both scholars and society in general. Many previous studies have found that trust in news media positively relates to mainstream media exposure and negatively relates to non-mainstream media exposure, including online and social media news. LÄS MER