Sökning: "jagstöttning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet jagstöttning.

  1. 1. Lärares matematiska kommunikation

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Jessica Brodd; Roland Thuresson; [2006]
    Nyckelord :interaktion; jagstöttning; kommunikation; kommunikationscykel; lotsning; matematik; scaffolding; triad; öppna slutna frågor;

    Sammanfattning : Avsikten med detta examensarbete är att identifiera, beskriva och förstå företeelser och processer som är en del av den muntliga matematiska kommunikationen mellan lärare och elev i klassrummet. För att uppnå detta har observationer som metod använts och dessa har gjorts i årskurs två och fem. LÄS MER