Sökning: "kapitalkostnad"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet kapitalkostnad.

 1. 1. Analys av en Aluminiumprofils Flödesväg : Reducerad Kapitalbindning och Kapitalkostnad på Profilgruppen Extrusions AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johannes Wennberg; Ajdin Mlivic; Ville Melgén; [2018]
  Nyckelord :Tied up capital; costs of capital; item flow; lead time.; Kapitalbindning; kapitalkostnad; flödesväg; ledtid.;

  Sammanfattning : This bachelor thesis was composed by the initiative of a large aluminium profile producer in southern Sweden. Together, the authors and the company analyzed and mapped the current production flow of a selected item. LÄS MER

 2. 2. Investerares riskexponering i hållbara investeringar : En studie av asymmetrisk risk och hur den påverkas av positivt urval och dynamisk SRI

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Kim Jonsson; Jacob Larsson; [2018]
  Nyckelord :Asymmetric risk; sustainability; ESG; beta value; dynamic SRI; positive screening; selection criteria; portfolio allocation; RobecoSAM; Asymmetrisk risk; hållbarhet; ESG; betavärde; dynamisk SRI; positivt urval; urvalskriterier; portföljallokering; RobecoSAM;

  Sammanfattning : Titel: Investerares riskexponering i hållbara investeringar - En studie av asymmetrisk risk och hur den påverkas av positivt urval och dynamisk SRI Nivå: Examensarbete på kandidatnivå i företagsekonomi Författare: Kim Jonsson & Jacob Larsson Handledare: Peter Lindberg Datum: Maj, 2018 Syfte: “Undersöka huruvida en portföljs negativa asymmetriska risk, ur ett investerarperspektiv påverkas av positivt urval utifrån dynamisk SRI, baserad på ESG-faktorer”.  Metod: Konstruktion av en hypotetisk portfölj bestående av aktier, utifrån dynamisk SRI och positivt urval. LÄS MER

 3. 3. Belönas goda gärningar? : en studie om sambandet mellan Corporate Social Responsibility och kreditspread

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frans Larsson; [2018]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; företagsobligationer; kreditspread; intressentteorin; hållbara investeringar; kapitalkostnad;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur företags arbete med Corporate Social Responsibility, CSR, påverkar företagsobligationers kreditspread. Utifrån intressentteorin och tidigare forskning formuleras två hypoteser: Ju högre CSR-prestation ett företag har desto lägre är kreditspreaden för företagets obligationer och CSR-svagheter påverkar kreditspreaden mer än vad CSR-styrkor gör. LÄS MER

 4. 4. Har ett företags utdelningspolicy någon betydelse? : En kvantitativ studie om sambandet mellan ett företags utdelningspolicy och företagets genomsnittliga kapitalkostnad hos svenska noterade företag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Pontus Kindlund; Andreas Wallgren; [2018]
  Nyckelord :Dividend policy; Weighted average cost of capital; Signaling theory; The irrelevance of a dividend policy; Trade-off theory; Utdelningspolicy; Genomsnittlig kapitalkostnad; Signalteori; Utdelningspolicyns irrelevans; Trade-off teori;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Har ett företags utdelningspolicy någon betydelse?   Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi.   Författare: Pontus Kindlund och Andreas Wallgren   Handledare: Catherine Lions   Datum: 2018–01   Syfte: Tidigare forskning undersöker oftast utdelningspolicyns betydelse för investerarna. LÄS MER

 5. 5. Innehållet i den frivilliga redovisningen och dess påverkan på kostnaden för eget och lånat kapital

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Therese Henriksson; Linda Rudin; [2017]
  Nyckelord :Voluntary disclosure; cost of equity; cost of debt; content analysis.; Frivillig redovisning; kostnad för eget kapital; kostnad för lånat kapital; innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Introduktion En anledning till att företag vill ge ut frivillig redovisning kan vara för att erhålla positiva ekonomiska effekter så som minskad kapitalkostnad. Tidigare forskning finner blandade resultat gällande den frivilliga redovisningens påverkan på kapitalkostnaden. LÄS MER