Sökning: "konflikthantering och sociala relationer"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden konflikthantering och sociala relationer.

 1. 1. Förskollärares arbete för att skapa förutsättningar för socialt samspel mellan barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Josefin Ottosson; Jennica Leviné; [2018]
  Nyckelord :Socialt samspel; relationer; strategier; utmaningar; barnsyn; förskollärare;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på socialt samspel mellan barn och på vilket sätt förskollärare möjliggör detta samspel. Studien utgår från ett relationellt perspektiv och berör socialt samspel, lek, konflikthantering och social uteslutning. I resultatet tolkades förskollärarnas svar som tecken på att de skulle kunna ha olika barnsyn. LÄS MER

 2. 2. Vikten av förskollärarens förhållningssätt i konflikthantering, när det gäller konflikter mellan barnen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Saafi Abukar Hassan; [2017]
  Nyckelord :Konflikt; konflikthantering; kommunikation; samspel; konflikthanteringsstrategier; sociala-kompetent;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att bidra till kunskap om hur förskollärare i förskolan arbetar med konflikt och konflikthantering vid samlingar. Till min undersökning har jag använt mig av olika kvalitativa forskningsmetoder, observation och intervjuer för att få inblick i hur förskolläraren hanterar barnens konflikter. LÄS MER

 3. 3. Fritidshemmens förebyggande arbete mot kränkande behandling och diskriminering : – ur ett policyetnografiskt perspektiv

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Fritidshemspedagogisk forskning; Högskolan i Jönköping/Fritidshemspedagogisk forskning

  Författare :Emelie Brangelid Freij; Emma Nilsson; [2016]
  Nyckelord :förebyggande; kränkande behandling; diskriminering; fritidshem; policy enactment teori; nyinstitutionell teori; huvudman;

  Sammanfattning : Denna studies syfte och frågeställningar handlar om hur personalen på tre olika fritidshem i tre olika kommuner beskriver att de arbetar i förebyggande arbete mot kränkande behandling och diskriminering. I studien undersöks även huvudmannens roll inom samma arbete. LÄS MER

 4. 4. “Allt är hållbarhet!” : En intervjustudie av förskolepedagogers förhållnings- och arbetssätt inom hållbarhetsfrågor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Christoffer Lindström; [2016]
  Nyckelord :Förskola; miljöundervisning; förskolepedagogik; framtid; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka förskolepedagogers förhållande till hållbar utveckling ioch delvis utanför förskoleverksamheten. Frågeställningarna är “hur beskriver förskollärare sin syn på hållbar utveckling” och “hur beskriver förskollärare sitt arbete för en hållbar utveckling”. LÄS MER

 5. 5. Kampen mellan förskollärarna : förskollärares uppfattningar om konflikter i arbetslaget, samt hur de anser att det påverkar barngruppen

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Pernilla Johansson; Sara Hjalmarsson; [2014]
  Nyckelord :konflikter; relationer; arbetslag; sociala roller; makt;

  Sammanfattning : Studien syftar att undersöka hur åtta förskollärare uppmärksammar relationer, konflikter, sociala roller samt makt i arbetslaget. Vidare behandlas barnens påverkan av eventuella konflikter samt maktrelationer som sker i arbetslaget utifrån förskollärarnas tankar. LÄS MER