Sökning: "läkemedelsrelaterade problem"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden läkemedelsrelaterade problem.

 1. 1. Främja sömn vid demenssjukdom: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Merja Wallenius; Rasiklal Rignell; [2019]
  Nyckelord :Henderson; omvårdnadsåtgärder; sömnstörningar; vård- och omsorgsboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige finns det idag omkring 130 000–150 000 personer som har demenssjukdom och fler personer beräknas insjukna. Sömnstörningar relaterat till demenssjukdom är vanligt och beror dels på förändringar i hjärnan och dels på läkemedelsrelaterade orsaker. Sömnstörningar blir svårare desto längre sjukdomen fortskrider. LÄS MER

 2. 2. LÄKEMEDELSRELATERADE PROBLEM OCH ELKTRONISKT EXPERT STÖD JÄMFÖRELSE AV IDENTIFIERADE LRP MED OCH UTAN EES PÅ APOTEK

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Aria Danish; [2019]
  Nyckelord :Beslutsstödsystem; elektroniskt expertstöd; kliniskt relevant; läkemedelsrelaterade problem; polyfarmaci;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Läkemedelsrelaterade problem, LRP, framför allt hos personer med polyfarmaci, leder till allvarliga konsekvenser såsom sjuklighet, dödlighet och ökade ekonomiska kostnader. Elektroniskt expertstöd, EES, är ett beslutsstödsystem som har utvecklats för att stödja farmaceuter på öppenvårdsapotek till att identifiera och åtgärda potentiella LRP vid receptexpeditioner. LÄS MER

 3. 3. Att ansvara på distans : Sjuksköterskors erfarenheter av läkemedelshantering i kontexten äldreomsorg

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Mejerhag; Lena Pettersson; [2019]
  Nyckelord :kunskap; teamsamverkan; vård av äldre; äldre;

  Sammanfattning : Med stigande ålder påverkas komplexiteten i läkemedelshanteringen. Sjuksköterskors kunskap i läkemedelshantering är viktig. Tidigare studier har beskrivit vikten av att sjuksköterskor är närvarande och att brister i läkemedelshanteringen gällande äldre patienter innebär en ökad risk för ohälsa. LÄS MER

 4. 4. ”Doktorn sa att jag skulle ta den” : En fallstudie av ett förbättringsarbete om bättre läkemedelsinformation till patienten

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Lise-Lotte Augustine; [2019]
  Nyckelord :improvement knowledge; health literacy; PDSA; person centered care; förbättringskunskap; hälsolitteracitet; PDSA; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Läkemedelsrelaterade problem är en vanlig bakomliggande orsakerna till vårdskador, förutom personligt lidande är misstagen kostsamma för hälso- och sjukvården. Ett viktigt led i det förebyggande arbetet är att patienter skall känna till och förstå effekter och biverkningar av sina ordinerade läkemedel. LÄS MER

 5. 5. Riskfaktorer vid läkemedelshantering : - Ur sjuksköterskans ansvarsområde

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Jeremiah Constantino Hjelm; Alma Tesfagabir; [2018]
  Nyckelord :Litteraturöversikt; Läkemedelshantering; Patientsäkerhet; Riskfaktorer; Sjuksköterskor; Sluten vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Läkemedelsrelaterade vårdskador framkom som ett av de största problem idagens hälso- och sjukvård. Sjuksköterskan hade stort ansvar för att värna ompatientsäkerhet vid hanteringen av läkemedel, men brist på detta kunde ha negativakonsekvenser i bland annat organisationen, patienterna och sjuksköterskan själv. LÄS MER