Sökning: "m iljömedveten konsument"

Hittade 1 uppsats innehållade orden m iljömedveten konsument.

  1. 1. Transporters relevans i livsmedelsprodukters Carbon Footprint - En studie rörande utsläpp kopplade till transporter av en färdigproducerad produkt till försäljningsställe samt dess relevans i beräkning av Carbon Footprint.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Rickard Ljungh; Andreas Sköld; [2021-07-15]
    Nyckelord :Transport emissions; Carbon Footprint; Environmentally-friendly consumer; Transportutsläpp; klimatmärkning; Carbon Footprint; m iljömedveten konsument;

    Sammanfattning : I enlighet med att konsumenter blir alltmer motiverade att konsumera på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt, ökar också vikten av vägledning och tillhandahållandet av tillförlitlig information på marknaden. Idag märker många svenska matproducenter sina produkter med dess klimatavtryck just för detta ändamål. LÄS MER