Sökning: "moving of an operation"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden moving of an operation.

 1. 1. The Optimal Hardware Architecture for High Precision 3D Localization on the Edge. : A Study of Robot Guidance for Automated Bolt Tightening.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jacob Edström; Pontus Mjöberg; [2019]
  Nyckelord :Computer Vision; Robot Guidance; Automated Assembly; Edge Computing; Cloud Computing; Cluster Computing; Deep Learning; Industrial Robots; Flexible Automation.; Datorseende; Robotstyrning; Automatiserad Montering; Edge-beräkning; Molnberäkning; Klusterberäkning; Djupinlärning; Industrirobotar; Flexibel Automatisering.;

  Sammanfattning : The industry is moving towards a higher degree of automation and connectivity, where previously manual operations are being adapted for interconnected industrial robots. This thesis focuses specifically on the automation of tightening applications with pre-tightened bolts and collaborative robots. LÄS MER

 2. 2. The elephant in the room - A qualitative study about the child representative work in the adult psychiatry

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sandra Mårtensson; Klara Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Adult psychiatry; Child representative; Child as relatives; Child perspective; Mental illness;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och få en bättre förståelse för hur barnombuden inom vuxenpsykiatrin arbetar med barnperspektivet och hur barnombuden uppfattar sina möjligheter och begränsningar i att uppmärksamma barn som anhöriga inom vuxenpsykiatrin. Studien inriktar sig på Region Skånes barnombud och studiens empiriska material bygger på sex semistrukturerade intervjuer med barnombud runt om i Skåne. LÄS MER

 3. 3. "Tid och resurser är avgörande" : De svenska folkbibliotekswebbplatserna ur ett flerspråksperspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Kalle Laajala; [2019]
  Nyckelord :Public libraries; Sweden; Multilingualism; Accessibility; Library web sites; Library catalogues; Folkbibliotek; Sverige; Flerspråkighet; Tillgänglighet; Bibliotekswebbplatser; Bibliotekskataloger;

  Sammanfattning : Introduction. Against the background of the last decades’ developments of Swedish public library websites and the changing language and minority situation, a study of the multilingual web accessibility status is motivated, including identifying obstacles for moving forward on the topic. At its core it’s a question of democratic rights. Method. LÄS MER

 4. 4. Experimental study of high-pressure fluidized bed gasification of biomass at pilot scale: A proof of concept

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Ayush Agarwal; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Climate change is real. Rising world population and increasing energy demands are taking a toll on the planet. Moving towards a greener, cooler and sustainable future, there is a need for cleaner, efficient, and reliable sources of energy, and biomass is one of them. LÄS MER

 5. 5. Kväverening av rejektvatten genom deammonifikation eller adsorption med biokol : En studie för Arvidstorps avloppsreningsverk i Trollhättan

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sara Nordebring; [2019]
  Nyckelord :nitrogen removal; deammonification; biochar; reject water; anammox; kväverening; deammonifikation; biokol; rejektvatten; anammox;

  Sammanfattning : Ett av riksdagens miljömål är att minska övergödande faktorer. En källa till övergödning är kväveutsläpp från avloppsreningsverk. Arvidstorps avloppsreningsverk i Trollhättan väntar en ökad inkommande belastning på grund av befolkningsökning i området samt skarpare krav på utgående halt utsläppt kväve. LÄS MER