Sökning: "normality verses deviation"

Hittade 1 uppsats innehållade orden normality verses deviation.

  1. 1. "Ni är faktiskt föräldrar. Ni har satt det här barnet till världen så ni har ett ansvar att uppfostra barnet, i vått och torrt." : En kvalitativ studie om interaktionsprocesser mellan socialsekreterare och föräldrar till tonårsbarn

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Matilda Ljungberg; [2019]
    Nyckelord :Social services; family assessments; interaction; normality verses deviation; responsibilities; Social Sciences;

    Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how social workers describe the difficulties that they experience while interacting with parents of adolescents who seek support from social services and also how social workers describe accountability for the children amongst themselves and the parents. The method chosen for this study was qualitative interviews with five different youth welfare social workers from two town district committees as part of a bigger city in Sweden. LÄS MER