Sökning: "otoakustiska distorsionsprodukter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden otoakustiska distorsionsprodukter.

  1. 1. Påverkar förskolemiljön barnens hörsel, uppmätt som otoakustiska distortionsprodukter?

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Sebastian Waltilla; [2020-03-09]
    Nyckelord :hörsel; förskola; barn; otoakustiska distorsionsprodukter; buller; arbetsmiljö; hearing; preschool; children; Otoacoustic emission; noise; Occupationasl Environment;

    Sammanfattning : The aim of this study was to assess if the preschool sound environment affects children's hearing, as measured by otoacoustic distortion products (DPOAE). To find out if the children’s hearing was affected by the time they spend in preschool, DPOAE amplitude in children with normal hearing function has been measured. LÄS MER