Sökning: "outsourcing:"

Visar resultat 1 - 5 av 871 uppsatser innehållade ordet outsourcing:.

 1. 1. Communications Effect on Trust in The Hybrid Workplace. An explorative case study of an outsourcing company providing financial services

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Linn Gyllenhammar Byström; [2023-11-22]
  Nyckelord :trust; communication; hybrid workplace; media synchronicity theory; social exchange theory;

  Sammanfattning : The COVID-19 pandemic transformed the way people work, with many organizations shifting to remote work as the result. As we move towards a post-pandemic world, the hybrid working method that combines remote and in-office work is becoming increasingly popular and not likely to go away. LÄS MER

 2. 2. In-house vs. outsourcing: En undersökning av organisationsprocesser inom den svenska fastighetsbranschen under en tid av ekonomisk osäkerhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olle Provén; Elias Söderström; [2023-07-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka och förstå hur fastighetsägare väljer att strukturera sina organisationsprocesser, specifikt beslutsprocesserna kring att behålla operationer in-house eller att outsourca dem, under en tid av ekonomisk osäkerhet. Faktorer som kostnadsbesparingar, specialiserad kompetens och flexibilitet påverkar valet mellan att strukturera organisationsprocesserna in-house eller genom outsourcing. LÄS MER

 3. 3. Make or buy-analys för specialtillverkade komponenter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Philippe Toro-Hartman; Andreas Höddelius; [2023]
  Nyckelord :Make or buy; Outsouring; Insourcing; In-house; profitability analysis; Make or buy; Outsourcing; Insourcing; In-house; Lönsamhetsanalys;

  Sammanfattning : Projektarbetet utförs på uppdrag av Virtual Manufacturing AB (VM) där frågor gällande make or buy av specialtillverkade komponenter har undersökts och besvarats. VM tillverkar och säljer Lean Manufacturing Products, vilket är produktionshjälpmedel, som används inom en rad olika industrier. LÄS MER

 4. 4. Hållbar outsourcing : En kvalitativ studie om hur svenska företag arbetar för att uppnå miljömässig hållbarhet i de outsourcade delarna av försörjningskedjan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anna Rönnqvist; Julia Sjödin; [2023]
  Nyckelord :Outsourcing; försörjningskedja; hållbarhet; miljömässig;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett viktigt ämne i dagens samhälle med tanke på de globala utmaningar som världen står inför, såsom exempelvis klimatförändringar och hållbart resursutnyttjande. Outsourcing är en populär affärsstrategi bland företag som kan resultera i att flödeskedjan blir mer komplicerad. LÄS MER

 5. 5. Korsar avgrunden - En multipel fallstudie om arbetet hos två uppstartsföretag inom tekniksektorn med organisationsinriktningar och kommersialisering av radikala innovationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Kokko; David Lamorell; Albert Johansson; [2023]
  Nyckelord :Radikala Innovationer; Fallstudie; Uppstartsföretag; Kommersialisering; Organisationsinriktningar; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Korsar avgrunden - En multipel fallstudie om arbetet hos två uppstartsföretag inom tekniksektorn med organisationsinriktningar och kommersialisering av radikala innovationer Seminariedatum: 2 Juni 2023 Ämne/kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Albert Johansson, Alexander Kokko & David Lamorell Handledare: Magnus Nilsson Fem nyckelord: Radikala Innovationer, Fallstudie, Uppstartsföretag, Kommersialisering, Organisationsinriktningar Forskningsfråga: Hur arbetar uppstartsföretag inom tekniksektorn med organisationsinriktningar och kommersialisering av radikala innovationer? Syfte: Syftet med studien är att undersöka konkreta exempel av hur företag inom tekniksektorn arbetar med organisationsinriktningar och kommersialisering av radikala innovationer, och sedan undersöka skillnader och likheter. Metod: Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod med ett abduktivt synsätt. LÄS MER