Sökning: "parallellek"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet parallellek.

  1. 1. Lek och kommunikation i uterummet : En studie av lek på en mobil förskola.

    Magister-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

    Författare :Eva Eriksson; [2008]
    Nyckelord :Lek; kommunikation; samspel; fysisk miljö; byggd miljö; naturlig miljö; utomhuspedagogik; upplevelser; uterum; specialpedagogik.;

    Sammanfattning : SammanfattningDen här studiens syfte var att studera lek och kommunikation hos en barngrupp i två olika typer av utomhusmiljöer. Platsens betydelse har lyfts fram genom att samma barngrupp studerats i två olika miljöer, parklek respektive skogsmiljö. Resultatet visade dessa platsers påverkan på just denna barngrupps lekar. LÄS MER