Sökning: "produktions- och resurscentrum"

Hittade 1 uppsats innehållade orden produktions- och resurscentrum.

  1. 1. Mellersta skiktet i musiklivets pyramid : En studie av produktions- och resurscentrum för populärmusik

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

    Författare :Viktor Bergdahl; [2019]
    Nyckelord :BD Pop; Dalapop; konstvärld; kulturpolitik; produktions- och resurscentrum; populärmusik;

    Sammanfattning : Under de senaste tio åren har det uppkommit ett antal organisationer som säger sig verka för att artister inom populärmusikgenrerna skall få större möjligheter att utvecklas och ta nästa steg i sina karriärer. Med utgångspunkt i denna utveckling var studiens syfte att undersöka hur produktions- och resurscentrum för populärmusik utformas och upprätthålls samt hur deras arbete påverkar villkoren för- och skepnaden av musikerkarriärer inom populärmusikgenrerna. LÄS MER