Sökning: "rumination"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet rumination.

 1. 1. The Neurobiology of Ketamine and Addiction

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Simon Nyqvist Ghashghaian; [2018]
  Nyckelord :ketamine; neuroscience; addiction; depression;

  Sammanfattning : Ketamine is a dissociative anesthetic prescription drug and has been used for general anesthesia. The research surrounding this chemical compound has revealed conflicting evidence of its potential use in health care and addiction treatment. LÄS MER

 2. 2. Rumineringsfokuserad kognitiv beteendeterapi: en preventiv insats i gruppformat för ungdomar

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sara Forsström; Louise Lennéer; [2018]
  Nyckelord :rumination-focused cognitive-behavioral therapy; adolescents; prevention; group treatment; repetitive negative thinking; stress; anxiety; depression; motivation; compliance; rumineringsfokuserad kognitiv beteendeterapi; ungdomar; prevention; gruppbehandling; repetitivt negativt tänkande; stress; ångest; depression; motivation; följsamhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Partikelstorlek och torrsubstanshalt i fullfoderblandningar för nötkreatur : hur påverkar det foderintag och sorteringsbeteende?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Filip Nilsson; [2017]
  Nyckelord :foder; nötkreatur;

  Sammanfattning : Fullfoderblandningar är det vanligaste utfodringssystemet utöver bete som används till mjölkkor i världen idag. Systemet bygger på att man blandar allt foder i en mixer tills det blir en homogen blandning, vilket gör att man i teorin kan erbjuda korna en balanserad foderstat i varje tugga. LÄS MER

 4. 4. Chewing behaviour and particle size distribution in faeces in sheep fed silages of whole-crop barley and grass

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Susanna Hedlund; [2017]
  Nyckelord :forage; maturity; particle breakdown; rumination; wether;

  Sammanfattning : Sheep in Sweden are generally kept on pasture when suitable and fed with a diet consisting mainly of forage, composed mainly by grass, when kept indoors. Lamb production in Sweden is steadily growing and with that the interest of different feedstuff to get a profitable production. LÄS MER

 5. 5. Dispositionell mindfulness, emotionsreglering, ältande och coping

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sven Koch; Emil Krüger; [2017]
  Nyckelord :Mindfulness; emotion regulation; rumination; coping; sports; mediation analysis; Mindfulness; emotionsreglering; ältande; coping; idrott; medieringsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att genom medieringsanalyser pröva delar av Birrer, Morgan och Röthlin’s (2012) modell, detta genom att vid tre mättillfällen undersöka samband mellan dispositionell mindfulness, emotionsreglering, ältande samt coping. Som underlag för studien användes en enkät som sammanlagt 168 deltagare, varav 107 män och 61 kvinnor besvarade. LÄS MER